Tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“ / 24.02.2016. Centar za ku;turu Smederevo

0
1363
Tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“
Tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“
Tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“
Tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“

U okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo u sredu, 24. februara sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani održaće se tribina „Negativni junaci, mediji, mladi i nasilje“. Tokom programa u kome će učestvovati prof. dr Biljana Simenuović-Patić, kriminolog, profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, biće tematizovan proces u kome pripadnici kriminalnog podzemlja dobijaju status i ugled društvenih junaka, postaju uzori mlađim generacijama i u kome se njihove karakteristike i dela romantizuju. Delotvornost obrasca „ispravnog prekršioca zakona“ i atraktivnost modela ponašanja kroz koji se potvrđuje sposobnost za nasilje i time, u „krizi legitimiteta“, snaga, moć, smelost, vitalnost, biće doveden u vezu sa socijalnim kontekstom podsticajnim za moralnu i vrednosnu degradaciju, konfuziju i dezorijentaciju. Ekonomski, politički i etički kolaps koji pogoduje doživljaju društva kao predatorske zajednice, kako ukazuju istraživanja pripadna naučnom delokrugu gostujućeg kriminologa, doprinose afirmaciji zločina, nasilja i amoralnog ponašanja kao garanta opstanka, o čemu će se govoriti na tribini. Okruženje u kome se uzdiže figura negativnog junaka biće razmotreno kao ono u kome se nasilje u svojim različitim oblicima nameće kao regulativni činilac.

Pažnja će biti posvećena i osvrtima i komentarima na delovanje medija i njihovu odgovornost u pogledu upućenosti na teme iz oblasti kriminaliteta, odnosno ulozi medija u mitologizaciji kriminalaca i generisanju fascinacije socijalno devijantnim fenomenima.

U obradi teme koja je vezana i za pitanje prevencije kriminaliteta, naglasak će biti stavljen na mlade kao na naročito ranjivo grupaciju, u smislu lakog povođenja, u uslovima socijalne nestabilnosti, za primerima koji oličavaju „slobodu“ od moralnih skrupula.

Ulaz na program je slobodan.

Prof. dr Biljana Simeunović-Patić na Kriminalističko-policijskoj akademiji predaje predmete Kriminologija, Viktimologija i Kriminalistička viktimologija. Kao istraživač deluje pri Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Radila je u zvanju samostalnog savetnika u Komitetu za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava u Beogradu. Učestvovala je na brojim naučnim skupovima i u realizaciji više domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Kao jedan od predstavnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, bila je u sastavu radne grupe koja je izradila Polazni okvir nacionalne strategije prevencije kriminala. Bila je urednica časopisa „Temida“, sekretar redakcije časopisa Zbornik Instituta za Kriminološka i sociološka istraživanja, sekretar redakcije časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo. Član je uprave sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Potpisuje studije „Viktimologija“ (koautor Đorđe Ignjatović), „O negativnom društvenom junaku“ (koautor Olivera Pavićević), „Ubistva u Beogradu-kriminološka studija“, a autor je i brojnih stručnih radova objavljenih u naučnim publikacijama.